ترفندهای موبایل


#06#*
سریال نامبر گوشی را نشان میدهد( IMEI )

#92702689#*
نمایش : سریال نامبر گوشی ، تاریخ ساخت ، تاریخ فروش ،تاریخ آخرین تعمیرات ( 0000 به معنای نداشتن تعمیر قبلی) برای خروج از این صفحهباید گوشی را خاموش و دوباره روشن کنید.

#3370*
با این کد شما از حالتEFR استفاده خواهید کرد که باعث میگردد از حداکثر کیفیت صدای گوشی برخوردار شویداما در عوض مصرف باطری شما کمی بالاتر خواهد رفت

بر روی گوشی نوکیا 3310آزمایش شد و عمل کرد)


#3370#
حالتEFR را غیر فعالمیسازد.

#4720#*
گوشی را در حالت کیفیت صدای پائین قرار میدهد و در عوضمصرف باطری شما درحدود 30 درصد کاهش میابد.

#4720#*
حالت قبل را غیرفعال میسازد.

#0000#*
و یا #9999#*
ورژن سیستم عامل گوشی ، تاریخ ساختنرم افزار ، و نوع فشرده سازی را نشان میدهد.

#30#*
شماره های محرمانهگوشی را نمایش میدهد.

#67705646#*
در گوشیهای مدل 3310 و 3330 لگوی شبکهرا حذف میکند( IR-TCI )

#73#*
تایمر گوشی و همچنین تمام امتیازات بدستآمده در بازیها راReset میکند.

#746025625#*
نمایش وضعیت سرعتclock سیمکارت گوشی. اگر گوشی شما دارای حالتSIM Clock Stop Allowed باشد به این معناخواهد بود که گوشی شما میتواند درحالت کمترین میزان مصرف باطری درحالتStandby قراربگیرد.


#2640#*
کد رمز فعلی گوشی را نشان میدهد. کد رمز گوشی در حالتعادی 12345میباشد.

#7780#*
RESET
گوشی یا همان بازگشت به حالت تنظیماتکارخانه ای. مناسب برای زمانیکه گوشی قاطی کرده است . درواقع درایوC گوشی را ریستمیکند (ریست گوشی بدون حذف برنامه ها) بعد از وارد کردن این کد ، گوشی از شماتقاضای وارد کردنsecurity code را خواهد داشت که اگر آنرا قبلا تغییر نداده باشید12345 میباشد.)

#7370#*
فرمت گوشی . مناسب برای زمانیکه گوشی خیلی خیلیقاطی کرده است. درواقع این کد درایوC گوشی را فرمت میکند و البته تمامی برنامه هاو فایلهای موجود بر روی این درایو از بین خواهند رفت . بعد از وارد کردن این کد ،گوشی از شما تقاضای وارد کردنsecurity code را خواهد داشت که اگر آنرا قبلا تغییرنداده باشید 12345 میباشد.)


روش مستقیم فرمت گوشی های اسمارت فون بدوننیاز به منوی گوشی:
اگر پسوورد( security code ) گوشی قبلا تغییر داده شده استو آنرا نمی دانید و همچنین گوشی شما از سیستم عامل سیمبین ورژن7 استفاده می کند( مثل 6600 و 7610 و 6620 و 6260 و 9500 و 9300 ) ابتدا گوشی را خاموش کرده و درحالیکه سه دگمه سبز ، * ، 3 را همزمان نگه داشته اید گوشی را روشن کنید و آنها راآنقدر نگه دارید تا کار فرمت آغاز بشود. دراین حالت از شما دیگر پسوورد خواستهنخواهد شد و مستقیما گوشی فرمت خواهد شد.

فرمت کارت حافظه گوشی:

بهصورتsafe mode گوشی را روشن کنید ( برای اینکار درحالیکه دگمهpen (مداد) را نگهداشته اید گوشی را روشن کنید البته درظاهر تفاوتی را مشاهده نخواهید کرد.) سپس اینمسیر را در گوشی بروید: menu>>Extras>>Memory>>Format MEM.card

حالتsafe mode بسیار به دردتان خواهد خورد و در مواقعیکه گوشی هنگکرده و بالا نمی آید احتمالا به دادتان خواهد رسید و باعث می شود گوشی بالا بیاید وبعد از آن بتوانید گوشی را درصورت تمایلتان فورمت و یا کار دیگری بر روی آن بکنید. درواقع کار آن همانند عملsafe mode ویندوز می باشد و در این حالت دیگر اکثر برنامههای کاربردی که در پشت صحنه همیشه در حال اجرا بودند ، دیگر اجرا نخواهند شد و بههمین دلیل گوشی اصطلاحا به راحتی بالا می آید. که در گوشی های مختلف کمی متفاوت میباشد و در اسمارت فونها اکثرا باید کلید خاصی را ( کلیدABC و یاPEN ) را نگهداشته و سپس گوشی را روشن کنید.تاکید می کنم که در حالتsafe mode شما تغییری درظاهر منوی گوشی نخواهید دید و همه چیز در پشت صحنه اتفاق افتاده است و یا بهتربگویم از اتفاق افتادن آنها ( برنامه ها ) جلوگیری کرده است.

#43#*
کنترلحالتcall waiting ( انتظار) گوشی.

#61#*
کنترل شماره ای که به عنوانdivert در صورتیکه به تلفن پاسخ داده نشود ، تعیین گردیدهاست.

#62#*
کنترل شماره ای که به عنوانdivert درصورتیکه شبکه دچار اشکالباشد( آنتن نباشد) تعیین گردیده است.

#67#*
کنترل شماره ای که به عنوانdivert درصورتیکه گوشی اشغال باشد ، تعیین گردیدهاست.

#
شماره*21**
divert
به شماره مورد نظر در هرحالتی.

#
شماره*61**
divert
به شماره موردنظر در حالت عدم پاسخ گوئی( no Reply )به تلفن زده شده.

#
شماره*67**
divert
به شماره مورد نظر در حالتاشغال بودن گوشی( on Busy )
ترفندهای گوشی سامسونگ
#06#*
سریال نامبر گوشی( IMEI )

#9999#*
ورژن نرم افزارگوشی

228#*#8999*
وضعیت باطری ( دما ، ولتاژ ،ظرفیت)

246#*#8999*
وضعیت برنامه

289#*#8999*
تغییر سرعت زنگآلارم گوشی

324#*#8999*
Debug screen

367#*#8999*
Watchdog (
رمز گوشی)

427#*#8999*
Trace Watchdog (
پیدا کردن رمزگوشی)

523#*#8999*
تغییر میزان کنتراست صفحه تصویر ( تنها در ورژنG60L01W )

636#*#8999*
وضعیت حافظه

746#*#8999*
حجم فایل سیمکارت

778#*#8999*
اطلاعات سیم کارت

289#*#8999*
تست رینگتون

778#*#8999*
جدولSIM Service

377#*#8999*
تصحیحEEPROM Error ( از کلیدهای جانبی برای انتخاب مقادیرcancel وok استفادهکنید)

785#*#8999*
RTK( Run Time Kernel ) Error
اگرok را بزنید گوشیریست میگردد.

947#*#8999*
ریست گوشی در مواقعی که گوشی بسیار قاطی کردهاست.

842#*#8999*
تست ویبراتور

اگر کدهای بالا در گوشی شما عملنکرد به جای *8999 کدها ، عدد 0 را قرار بدهید. برای مثال : کد #842*8999#* تبدیلبه کد #0842#* میگردد.
اگر باز هم تاثیر نکرد اینبار به جای عدد 8999 که در همهکدها مشترک میباشد عدد 9998 را قرار بدهید.


3855#*2767*
Full EEPROM Reset
فرمت گوشی و همچنین باز کردن قفل گوشیSGH-600 ( قفلی که شبکه فروشنده گوشیبر روی گوشی قرار داده تا با سیمکارت های دیگر قابل استفاده نباشد این کد برایکسانی مفید است که از خارج از کشور با خودشان گوشی آورده اند و با سیمکارتهایاپراتور داخل کشور و یا جاهای دیگر کار نمیکند. بدون سیمکارت گوشی را روشن کنید ووقتی پیغامی مبنی بر نبودن سیمکارت مشاهده کردید این کد را وارد کنید حالا دوبارهگوشی ری استارت میشود و حالا به احتمال زیاد قفل شبکه از بین رفته است.)
در اینحالت سریال نامبر گوشی به 0-400044-89-447967 تغییر پیدامیکند.

2878#*#2767*
Custom EEPROM Resetمدلهای: E700 , S500 , X100 , X600 , E100

All in one Code : *#8999*8378#
Brightness : *#8999*523#
تغییر روشنائی صفحه
External : *#8999*3825523#
تصویر صفحه دوم( بیرونی) گوشی
List : *#2255#
لیست شماره ها
AFC DAC Val : #*1200#
IMEI : #*1300#
سریال نامبر گوشی
IMSI : #*1400#
7693# *# : Sleep Act/DeAct
فعالکردن یا غیر فعال کردن حالت خواب (خاموش شدن نور زمینه پس از چند ثانیه که کلیدیفشرده نشود.)
Sleep variable (8) : #*7683#
Sleep mode Debug : #*7632#
Sleep mode RESET : #*7673#
L1 Sleep : #*5176#
Calibration Info : #*2256#
Data : #*2286#
اطلاعات باطری
Copycat feature (Activate or Deactivate) : #*2679#
Handsfree mode (Activate or Deactivate) : #*4263#
هندزفری
Half Rate (Activate or Deactivate) : #*4700#
کیفیت صدای پائینتر امامصرف باطری کمتر
BVMC Reg value : #*7352#
Sleeptime : #*8462#
Time ON : #*2558#
EFR (Activate or Deactivate) : #*3370#
فعال کردن یا غیر فعال کردنحالت کیفیت بالای صدا ( درحالت فعال، کیفیت صدا بالاتر میرود اما مصرف باطری بیشترمیگردد)
SIM : #*7462#
وضعیت سیم کارت
Voltage/Frequenci (Activate or Deactivate) : #*7983#
Voltage (Activate or Deactivate) : #*7986#
Old time : #*8466#
Audio Path : #*2834#
DCS support (Activate or Deactivate) : #*3270#
Data (Activate or Deactivate) : #*3282#
Flash volume formated : #*3676#
L1P1 : #*5171#
L1P2 : #*5172#
L1P3 : #*5173#
SMS Brearer CS (Activate or Deactivate) : #*7762#
Time in L1 : #*8465#
wtls key : #*9795#
Current CAL : #*2252#
AVDDSS Management (Activate or Deactivate) : #*2836#
Dump of SPY trace : #*3877#
RSAV : #*7728#
همه چیز به حالتاستاندارد گوشی برمیگردد اما هیچ چیز پاک نمیشود
ARM State (None or Full Rate) : #*2677#
Software version : *#9999#
HW ver, SW ver and Build Date : *#8999*8376263#
ورژن نرم افزار (سیستم عامل) و سخت افزار گوشی و همچنین تاریخساخت
HW version : *#8888#
ورژن سخت افزار
HW/SW version : *#8377466#
ورژننرم افزار (سیستم عامل) و سخت افزار گوشی
Official Software Version : #*6837#
ورژن سیستم عامل گوشی
locks : *#7465625#
کنترل وضعیت قفل گوشی
Errors : *#8999*377#
EEPROM Reset (Unlock and Resets Wap Settings) : #*7337#
ریستگوشی ( احتمالا گوشیهائی که توسطSP قفل شده اند ( اپراتورهای ارائه دهنده خدماتشبکه ) قفل شبکه شان ازبین خواهد رفت. این کد برای کسانی مفید است که از خارج ازکشور با خودشان گوشی آورده اند و با سیمکارتهای اپراتور داخل کشور و یا جاهای دیگرکار نمیکند.بدون سیمکارت گوشی را روشن کنید و وقتی پیغامی مبنی بر نبودن سیمکارتمشاهده کردید این کد را وارد کنید حالا دوباره گوشی ری استارت میشود و حالا بهاحتمال زیاد قفل شبکه از بین رفته است)
E2P Full Reset : *2767*3855#
ریست کلیگوشی اگه گوشی قاطی کرده باشه
E2P Custom Reset : *2767*2878#
E2P Wap Reset : *2767*927#
ریست کلی اینترنت اگه قاطی کرده باشد
WAP Settings Reset : *2767*73738927#
بازگشت به تنظیمات استاندارد اینترنت گوشی
E2P Camera Reset : *2767*226372#
ریست دوربین گوشی
Accessory : #*7326#
ویبراتور ( در برخی ازمدلها)
MIC : #*6420#
میکروفون خاموش
MIC : #*6421#
میکروفون روشن
MIC : #*6422#
اطلاعات میکروفون
MIC : #*6428#
اندازه گیری میکروفون
Trace enable and DCD disable : #*3230#
Trace disable and DCD enable : #*3231#
RAM Dump (On or Off) : #7263867#
Messages : *335#
حذف تمامی پیامهایMMS
Dump Mm file : *663867#
WAPSAR enable / HTTP disable : #*536961#
WAPSAR disable / HTTP enable : #*536962#
Serial enable / Others disable : #*536963#
Java Download Mode : #*53696#
5282#*2767* :
یک روش سریع برایپاک کردن تمام بازیهای جاوا بر روی گوشی
Operation Typ (Class C GSM) : #*7222#
GSM (Activate or Deactivate) : #*4760#
EGSM (Activate or Deactivate) : #*3476#
Tool : *#4777*8665#
ابزارGPSR
GPRS Switching (set to: class 4, class 8, class 9 or class 10) : #*2527#
Oparation Typ (Class B GPRS) : #*7252#
Multi Slot (Class 1 GPRS) : #*7271#
Multi Slot (Class 4 GPRS) : #*7274#
همه اینها امتحان شده است

/ 0 نظر / 14 بازدید